Sunday, August 26, 2012

همه چیز می‌گذرد

همه چیز می‌گزرد
این را می‌شود از لبان به هم دوخته مان فهمید
تنها تویی که نمی‌گزری

No comments: