Friday, August 17, 2012

عاشق دو چیز بودم: خنده‌های بی قید و خواب دم صبح
و تو هر دو بودی

No comments: