Friday, October 21, 2011

سنگینی

می نویسم که یادمان نرود چه قول‌ها که نداده‌ایم و چه آسمان و ریسمان که نبافته‌ایم

دلم برای سنگینی چیزی تنگ شده که دیگر نمی‌دانم چیست

No comments: